Art. H (mm) Ø (mm)
AVEM/2117 0 0 15.64
AVEM/2319 0 0 16.48
AVEM/2621 0 0 18